Chính phủ trình Quốc hội tăng 30% lương cơ sở, cao nhất từ ​​trước đến nay
9 mins read

Chính phủ trình Quốc hội tăng 30% lương cơ sở, cao nhất từ ​​trước đến nayChiều 25/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Báo cáo về các nội dung cải cách tiền lương; Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024


Tăng lương cơ bản từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau nhiều lần làm việc với Ban Chỉ đạo Cải cách tiền lương và Thường trực Chính phủ, các Ủy ban, Bộ, ngành liên quan; Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 19/6/2024, Chính phủ đã đề xuất các giải pháp điều chỉnh, tăng lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người khuyết tật. lợi ích công cộng và xã hội.


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Đặc biệt, cho lĩnh vực kinh doanh, Chính phủ kiến ​​nghị thực hiện đầy đủ theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, gồm 2 nội dung: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng (theo tháng và theo giờ) theo quy định của Bộ luật Lao động (tăng 6% áp dụng từ ngày 1/7). 2024); Quy định về cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ 01/01/2025 để phù hợp với năm tài chính của doanh nghiệp).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, từng bước hợp lý, thận trọng, khả thi.

Theo đó, Chính phủ kiến ​​nghị Quốc hội giao Chính phủ thực hiện các nội dung rõ ràng, chất lượng, bao gồm: Hoàn thiện chế độ nâng lương; Chế độ thưởng bổ sung; Quy định nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương; Hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập.

Đồng thời, chúng tôi đề xuất giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024 (mức lương cơ sở và hệ số lương hiện hành).

Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát toàn bộ khuôn khổ pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Xem xét, quyết định sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị đang thực hiện cho phù hợp; bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 năm 2024 của cán bộ, công chức, viên chức và tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sau khi sửa đổi, bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc biệt. Trong khi các cơ chế này chưa được sửa đổi hoặc bãi bỏ, việc trả lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng sẽ được thực hiện trên mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng theo cơ chế đặc biệt từ ngày 1/7/2019. Năm 2024 đảm bảo không vượt mức lương và thu nhập bổ sung nhận được trong tháng 6/2024 (không bao gồm tiền lương, thu nhập tăng do điều chỉnh hệ số lương bậc, bậc khi nâng ngạch, ngạch). Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 01/7/2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Điều chỉnh tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thêm 15%.

Trên cơ sở đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nêu trên, Chính phủ cũng đề xuất Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, các chế độ ưu đãi dành cho người lao động. người có công và phúc lợi xã hội.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hiện tại sẽ được điều chỉnh tăng 15% (tháng 6/2024). Đồng thời, đối với người hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mức hưởng thấp hơn 3,2 triệu đồng/tháng, mức điều chỉnh tăng thêm 0,3 triệu đồng/tháng, với mức trợ cấp từ 3,2 triệu đồng. đồng/tháng xuống dưới 3,5 triệu đồng/tháng, sau đó điều chỉnh thành 3,5 triệu đồng/tháng.

Điều chỉnh các chế độ ưu đãi người có công theo mức phụ cấp chuẩn từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng (tăng 35,7%, cao hơn 5,7% so với mức tăng lương công chức 30%); Duy trì mối quan hệ hiện nay giữa mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức trợ cấp chuẩn.

Điều chỉnh phúc lợi xã hội theo mức trợ giúp xã hội tiêu chuẩn từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng/tháng (tăng 38,9%).

Chính phủ cũng đề nghị sớm báo cáo Ban Chấp hành Trung ương về việc mở rộng phạm vi sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương và địa phương để chi điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Hiệp hội, ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, chính sách an sinh xã hội và tinh giản biên chế.

Trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, Chính phủ đề xuất đưa những nội dung này vào Nghị quyết liên tịch Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15./.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *