Giải ngân vốn đầu tư công chậm nhưng chưa có giải pháp hiệu quả
16 mins read

Giải ngân vốn đầu tư công chậm nhưng chưa có giải pháp hiệu quảChiều 20/5, dưới sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe báo cáo của Chính phủ, cơ quan thanh tra của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

5 nhóm giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phốc nhấn mạnh, công tác THTK và CLP được đẩy mạnh, phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. nguồn lực vật chất, tài chính để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội của đất nước.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trình bày Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng khẳng định, năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm. chống lãng phí, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về TTTK, CLP. Công tác của THTK và CLP có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương được nâng cao. Nhiều bộ, ngành, địa phương báo cáo đạt kết quả tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Bên cạnh đó, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên từng lĩnh vực còn tồn tại những tồn tại, hạn chế nhất định đã được phân tích, đánh giá.

Đề cập đến nhiệm vụ, giải pháp thực hành THTK và CLP năm 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phốc cho biết, năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về TTK và CLP đến năm 2024, với 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp thực hiện.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của THTK, CLP năm 2024; Xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực, phân công, phân cấp rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc và từng cán bộ. Cán bộ, công chức, viên chức gắn liền với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác TK và CLP, đề xuất sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013. Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Về THTK, CLP đảm bảo đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật, khắc phục tình trạng chồng chéo, xung đột.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chủ trương, chính sách liên quan của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa công tác TK, CLP đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Khen thưởng kịp thời các gương tiên tiến; Thực hiện các biện pháp để bảo vệ người cung cấp thông tin khỏi bị phát hiện lãng phí.

Tăng cường tổ chức THTK và CLP trên các lĩnh vực: quản lý ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đất đai; quản lý vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức, quản lý lao động và thời gian làm việc.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các Chương trình THTK, CLP; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật trong các lĩnh vực Luật Thực hành tiết kiệm, Luật chống lãng phí và luật chuyên ngành, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như đất đai, đầu tư công, xây dựng, tài chính công, tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân gây lãng phí.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế

Thay mặt cơ quan thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực, sự hợp tác giữa THTK và CLP còn bộc lộ. một số thiếu sót, hạn chế.


Quốc hội nghe Chủ tịch Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh báo cáo thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Một số quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ không còn phù hợp với thực tế và đang dần được sửa đổi, bổ sung; Tình trạng vi phạm các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chế độ còn xảy ra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đổi mới, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp công lập còn chưa kịp thời. Một số quy định về cơ chế đầu tư, tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ chưa rõ ràng, không còn phù hợp với thực tiễn mà đang dần được sửa đổi.

Việc chậm phân bổ ngân sách, đặc biệt là phân bổ các nguồn để tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022, phải đến gần cuối năm mới thực hiện được. Các khoản chi chuyển nhượng còn lớn, giải quyết chậm, gây lãng phí, giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Ủy ban Ngân hàng Nhân dân cũng chỉ ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số bộ, ngành, địa phương chậm do nhiều nguyên nhân đã được chỉ ra trong các báo cáo nhiều năm qua nhưng chưa có giải pháp dứt điểm. những giải pháp, biện pháp khắc phục triệt để, hiệu quả. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 cho thấy 91/115 bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân cả nước, có đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch vốn. . Việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia) tiếp tục chậm, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu của các chương trình; Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách trung ương, đặc biệt là vốn sự nghiệp còn thấp. Trong thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, có một số mục tiêu chưa đạt; Đến ngày 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Chương trình mới đạt khoảng 59% kế hoạch vốn.

Công tác quản lý thuế tuy được tăng cường nhưng vẫn còn bất cập; Gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử; Tình trạng nợ thuế có xu hướng gia tăng so với năm 2022.

Về THTK và CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên, theo đánh giá của Hội Nông dân, kết quả xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt tiến độ, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc tổ chức quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương còn chậm; Phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa sát nhu cầu; Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương chưa cao.

Ngoài ra, tình trạng trốn tránh, đẩy lùi công việc, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ dẫn đến hoạt động trì trệ, kém hiệu quả của bộ máy nhà nước ở một số lĩnh vực. Mặc dù một số cơ quan, tổ chức đã có nhiều giải pháp nhưng việc khắc phục còn chậm. Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; Cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập y tế công cộng và giáo dục đại học còn nhiều bất cập do pháp luật chưa quy định; Cơ chế tự chủ tài chính, cơ cấu tổ chức, nhân lực khoa học và công nghệ còn nhiều điểm chưa phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…/.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *