Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
5 mins read

Quốc hội thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022Theo đó, Quốc hội đã thông qua tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.713.787 tỷ đồng, bao gồm các khoản thu chuyển giao từ năm 2021 đến năm 2022, thu cân đối ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.


Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022. Ảnh: Hồ Long.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.897.466 tỷ đồng, bao gồm cả chi điều chuyển từ năm 2022 sang năm 2023.

Bội chi ngân sách nhà nước là 293.313 tỷ đồng, chưa bao gồm cân đối ngân sách địa phương.

Tổng số tiền ngân sách nhà nước cho vay để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng.

Quốc hội cũng thống nhất bổ sung dự toán thu NSNN năm 2022 với mức tăng thu NSNN năm 2022 chưa được bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15/11/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; Phân bổ và sử dụng phần tăng thu và tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm: tăng thu ngân sách trung ương 972 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương thêm 2.130 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ công bố công khai quyết toán NSNN năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của người đứng đầu, các tập đoàn, cá nhân quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc lập và thực hiện dự toán; Lập và nộp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 chậm hơn thời gian quy định. Xử lý nghiêm các vi phạm. Rà soát các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm trong việc lập và thực hiện dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước; Khắc phục, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc lập, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

Năm 2024, tiếp tục rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để các khoản chi ngân sách nhà nước và chi ngân sách trung ương để hỗ trợ các địa phương năm 2023, 2022 và trước quản lý. sử dụng không đúng quy định, dự toán bị hủy, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương. Tiếp tục rà soát, xử lý và thu hồi triệt để các khoản thu, chi, nộp ngân sách nhà nước không đúng quy định theo kết luận, kiến ​​nghị của Kiểm toán nhà nước năm ngân sách. Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, 2021 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa xử lý…/.Bài viết đc biên soạn lại từ cổng thông tin TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *